Công thức thành công


Nếu A bằng thành công, sau đó công thức là A = X + Y + Z, trong đó X là "làm việc", Y là "chơi", và Z là "ngậm miệng".
Albert Einstein (1879 - 1955)
Mới hơn Cũ hơn